Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

S.S. YILDIRIM ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

 

KİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

Küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan TESKOMB 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Küçük ve Orta ölçekli esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, 1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 1969 yılından sonrada 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bu kanun hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır.

Kooperatiflerimize ortak (üye) olan esnaf ve sanatkarların kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu kapsamda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından ortaklarımız, personelimiz, gelecekteki ortaklarımız, iş ortaklarımız dahil kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • Kurumumuz tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde  faydalanabilmeniz,
 • Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 • Kurumumuz kredi faaliyetleri ve sigortacılık işlemleri,
 • Kurumumuz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • Kurumumuz performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması,
 • Kurumumuz İnsan Kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeni ile kamera görüntülerinin kaydedilmesi

Süreçlerinde kurumumuz hizmetlerinden faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Kurumumuz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; 3. Kişiler, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz. Merkez Birliğimiz, Bölge Birliklerimiz ve Kooperatiflerimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, ortaklarımız ile yapılan Kredi Genel Sözleşmeleri ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Esanf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kvk Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte http://www.yildirimesnafkefalet.org/  adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Yıldırım Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi adresi olan 23 Nisan Mh. 244 Sk. 5/17 Nilüfer/ BURSA adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni